PulsarSystem - nagłówek
Comarch XL > Moduły

Administrator :
Moduł Administrator pozwala na zarządzanie systemem, jego szeroką parametryzację, definiowanie uprawnień Użytkowników oraz kontrolę spójności danych. Funkcje konfiguracji dają administratorom Systemu możliwość ustalania różnorodnych słowników, ciągów numeracji i serii dokumentów, oraz całą gamę właściwości i atrybutów różnych obiektów oraz ich wartości domyślnych. Ponadto, moduł pozwala na śledzenie aktywnych sesji programu, konfigurację serwera wydruków, drukarek fiskalnych, czytników kodów kreskowych, kolektorów danych.
Dostępne opcje: Konfiguracja ogólna, Konfiguracja stacji roboczej, Struktura firmy, Definicje dokumentów, Operatorzy, Testy integralności,
Więcej informacji: http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/administrator

Sprzedaż:

Moduł handlowy systemu Comarch CDN XL to jeden z najbardziej rozbudowanych funkcjonalnie modułów. Pozwala na pełną obsługę zakupów, sprzedaży krajowej i zagranicznej oraz gospodarki magazynowej w firmie. Posiada rozbudowane struktury promocji i rabatów, przeliczniki opakowań, a także indywidualne cechy zasobów – partii towaru.
Dostępne opcje: Różne modele działania, Różne rodzaje transakcji, Rabaty i promocje, Nieustalona wartość dostawy, Automatyczne korekty, Magazyn Wysokiego Składowania, Transport, Kaucje, Sprzedaż detaliczna, Reklamacje, Atrybuty.
Więcej informacji: http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/sprzedaz

Zamówienia:
Obieg dokumentów w systemie Comarch CDN XL zaprojektowano według normy ISO. Może się on rozpocząć od zarejestrowania zapytania ofertowego, które może zostać przekształcone do oferty, następnie do zamówienia, które staje się źródłem faktury. Wszystkie rodzaje dokumentów tworzonych w module Zamówienia mogą być z sobą powiązane w sposób odzwierciedlający różnorodne procesy handlowe.
Dostępne opcje: Oferty, Zamówienia, Rabaty i promocje, Rezerwacje towaru, Bilans stanu towarów, Optymalizacja zamówień zakupu, Raport niezrealizowanych pozycji zamówień, Faktury zaliczkowe.
Więcej informacji: http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/zamowienia


Pulpit Kontrahenta: 
Pulpit Kontrahenta pozwala na zdalną obsługę sieci sprzedaży w modelu Business to Business. Każdy uprawniony przez administratora systemu klient za pomocą przeglądarki internetowej ma wgląd do naszej oferty i w wygodny sposób może złożyć zamówienie, reklamację, monitorować stan płatności, realizacji zamówień, zgłoszeń reklamacyjnych, serwisowych czy produkcyjnych.
Architektura Comarch CDN XL Pulpit kontrahenta zapewnia pełne bezpieczeństwo i poufność informacji, ponieważ nie służy do przesyłania danych, lecz wyłącznie do komunikacji interfejsu użytkownika z serwerem aplikacji. Nie istnieje niebezpieczeństwo uzyskania dostępu do danych przez osoby niepowołane. Dodatkowo Pulpit Kontrahneta może pracować z wykorzystaniem protokołu SSL (Secure Socket Layer) zapewniającego szyfrowanie komunikacji serwera z klientem. Dzięki takiej architekturze baza danych nie musi w ogóle być dostępna przez Internet, co daje 100 procent pewności i bezpieczeństwa.

Import : 
Moduł Import systemu Comarch CDN XL pozwala na pełną obsługę zakupów zagranicznych. Jest ściśle zintegrowany z pozostałymi modułami. Może być zastosowany zarówno do rejestrowania nabycia wewnątrz wspólnotowego jak i klasycznego importu spoza Unii, związanego z wykonywaniem odpraw celnych.
Dostępne opcje: Różne modele działania i różne procedury, Dokumenty, Skład celny, Koszty dodatkowe, Nieustalona wartość dostawy, Intrastat.
Więcej informacji : http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/import

Produkcja: 
Obszar Produkcja w systemie Comarch CDN XL dzieli się na dwa moduły:
• Produkcji,
• Kompletacji.

Moduł Produkcja
Moduł Produkcja zawiera zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania produkcją – od planowania, poprzez jej realizację i rozliczanie, aż po raportowanie na potrzeby kadry zarządzającej.
Dostępne opcje: Rejestracja bazy produkcyjnej, Definiowanie technologii wytworzenia produktu, Planowanie : całościowe, uproszczone, szczegółowe, z podziałem na okresy planistyczne, Harmonogramowanie produkcji, Realizacja produkcji, Raportowanie i nadzór nad produkcją, Rozliczanie produkcji.
Moduł Kompletacja
Moduł Kompletacji oferuje rozwiązania pozwalające na definiowanie i wytworzenie produktów. System umożliwia zdefiniowanie składu produktu gotowego, jak i półfabrykatów czy podzespołów. Możliwe jest definiowanie dla wyrobu wielu receptur, pozwalając na obsługę wielowariantowości składników surowcowych i usług.
W systemie istnieje kartoteka zleceń kompletacyjnych na wytworzenie, jak i na dekompletację produktu. Posiadając listę wszystkich zleceń i pełną informację na ich temat w jednym miejscu, użytkownik płynnie zarządza ich realizacją. Z poziomu zlecenia generowane są odpowiednie dokumenty RW/PW na surowce konieczne do realizacji zlecenia. Może się to odbywać dla całego zlecenia, poszczególnych produktów lub poszczególnych surowców związanych ze zleceniem. Możliwe jest także generowanie dodatkowych dokumentów RW, np. dla materiałów nie związanych z wykorzystywaną normą kompletacyjną.
Więcej informacji : http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/produkcja

Projekty: 
Wykorzystując rozbudowaną funkcjonalność modułu, Użytkownik Comarch CDN XL może ewidencjonować i zarządzać dokumentami w ramach Projektów. Aplikacja umożliwia import kosztorysów z programów do kosztorysowania, a także generowanie i powiązanie ze sobą różnych dokumentów na każdym etapie prac projektowych. Wśród nich znajdują się dokumenty zamówień: zapytania ofertowe, oferty, zamówienia, obiekty projektowo - produkcyjne (kosztorysy projektów i harmonogramy projektów), oraz dokumenty handlowe. Dzięki temu, system pozwoli m.in.: na sprawne zarządzanie dokumentacją oraz kosztami, śledzenie bieżącego stanu realizacji projektów np. na poszczególnych budowach (projektach) w firmie deweloperskiej.

Księgowość:
Moduł Księgowość przeznaczony jest do komputerowej obsługi księgowości w firmach, zgodnie z zasadami przepisów prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont, Ustawę o Rachunkowości, a także według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF). Dzięki bogatej możliwości definiowania parametrów moduł Księgowość można dostosować do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Z jego funkcjonalności z powodzeniem korzystają firmy handlowe, usługowe i produkcyjne.
Dostępne opcje: Dziennik księgowy, Księga Główna, Plan kont, Wielowalutowość, Ewidencja pomocnicza, Rejestry VAT, Kasa/Bank, Rozliczenia i rozrachunki, Schematy księgowe, Księgowania Okresowe, Klucze podziałowe, Kontrola Kręgów Kosztów, Zestawienia księgowe.
Więcej informacji: http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/ksiegowosc

Serwis:
W wersji Comarch CDN XL 9.0 udostępniamy Państwu nową wersję modułu Serwis. Dedykujemy go firmom prowadzącym usługi serwisowe. Funkcjonalność wspomaga proces wykonania zestawu usług serwisowych dla konkretnego kontrahenta.
Narzędzie pozwala zarejestrować listę zamówionych usług, przypisać niezbędne składniki oraz robociznę, automatyzuje wydawanie towarów, a także pozwala na rozliczenie z kontrahentem.
Ponadto moduł Serwis umożliwia monitorowanie przebiegu realizacji, rozliczanie zleceń oraz wspomaga planowanie. Moduł ma również za zadanie wspomóc działalność przedsiębiorstwa, polegającą na świadczeniu usług serwisowych dla zarejestrowanych w systemie kontrahentów. Kontrahentom przyporządkowana jest lista urządzeń, które mogą być serwisowane.
Dostępne opcje: Urządzenia, Zlecenie serwisowe.
Więcej informacji: http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/serwis

Åšrodki trwałe:
Moduł Åšrodki trwałe umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia (tzw. składników niskocennych).
Dostępne opcje: Ewidencja składników majątku trwałego, Amortyzacja składników majątku trwałego, Plan amortyzacji, Dynamiczne Raportowanie.
Więcej informacji: http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/srodki_trwale

CRM
Rozszerzeniem standardowych możliwości systemu Comarch CDN XL w zakresie zarządzania kontaktami z klientem jest moduł CRM (Customer Relationship Management). Obejmuje on funkcjonalność systemu związaną z kontaktami z klientami, zarówno w zakresie działań przedsprzedażowych, jak i posprzedażowych, wspomagając firmę w profesjonalnej obsłudze klienta.
Dostępne opcje: Kampanie CRM, Zadania, Działania skoncentrowane wokół dokumentu, Kontakty, Ankiety, Pełna informacja o kontrahencie, e-CRM.
Więcej informacji: http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/crm

Human Resources:
Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:
• Płace i Kadry
• System ocen pracowników/Pulpit pracownika
• Informacje pracownicze
• Podzielnik
• Karty pracy
• RCP (Rejestracja Czasu Pracy)
• Nieobecności
Przykładowo: Moduł Płace i Kadry obsługuje pełen zakres informacji Kadrowo Płacowych - od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń.
Pozwala na szeroką swobodę w definiowaniu elementów wynagrodzeń, uzależnianiu ich wysokości od czasu pracy, nieobecności lub stażu pracy. Wysłanie deklaracji ZUS do Programu Płatnika staje się procesem łatwym, niewymagającym żadnej konfiguracji. Oprócz ewidencji Kadrowo Płacowej umożliwia rozliczanie m.in. umów cywilno-prawnych, właścicieli oraz posiada całą gamę deklaracji składanych do ZUS i deklaracji podatkowych. System przygotowuje wypłaty gotówkowe i przelewy na rachunki bieżące pracowników. Dla modułu Księgowego przygotowywana jest automatycznie informacja o kosztach wynagrodzeń.
Moduł Kadry i Płace zawiera szeroki zakres wydruków. Oprócz deklaracji podatkowych, dostępne są np. umowa o pracę, świadectwo pracy, lista pracowników pełna/ skrócona, pracownicy przyjęci i zwolnieni w zadanym okresie czasu, raporty do kasy chorych, o badaniach okresowych, nieobecnościach, karty pracy, struktury zatrudnienia i inne...
Zgodność modułu z Prawem Pracy oraz jego bieżące uaktualnienia do wciąż zmieniających się przepisów gwarantują pewność w kontaktach z ZUS.
Więcej informacji: http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/human_resources

Wymiana danych:
System Comarch CDN XL umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów z innymi systemami ERP przy wykorzystaniu standardu danych ECOD. Pozwala również na import elektronicznych wyciągów bankowych oraz przygotowanie zleceń przelewów w postaci plików, co umożliwia integrację z systememi bankowości elektronicznej.

Dostępne opcje: Wymiana danych z bankiem, Współpraca z systemem ECOD.

Więcej informacji : http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/wymiana_danych


Rozszerzenia funkcjonalne: 

Definiowanie Interfejsu
Obejmuje możliwość ukrywania lub uniemożliwiania edycji wybranych pól na formatkach systemu bez potrzeby modyfikacji kodu samego systemu Comarch CDN XL.

Raportowanie
Dzięki elastycznej strukturze systemu możliwe staje się stworzenie prawie dowolnego zestawienia czy raportu opartego na informacjach dostępnych w bazie danych. Aby ułatwić korzystanie z zasobów informacyjnych systemu Comarch CDN XL, zaimplementowano cały szereg funkcji pozwalających zautomatyzować i uprościć proces dotarcia do odpowiednich danych. Gros tych elementów jest wspólna dla całości systemu i dostępna z poziomu wszystkich modułów.
Szybkie raporty SQL, nazywane w systemie Wykresami, dzięki swojej nowoczesnej i unikalnej funkcjonalności pozwalają w praktyce na uzyskanie dowolnej informacji, jaka została zapisana w bazie systemu Comarch CDN XL. Informację tą można wizualizować na elastycznie definiowanych listach, zaś wynik takiego raportu może być automatycznie eksportowany do innych, zewnętrznych aplikacji, wysłany pocztą e-mail, zapisywany w formatach tekstu, arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel lub uniwersalnym języku opisu dokumentów - XML.
Więcej informacji: http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/rozszerzenia_funkcjonalne


Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji: zapytaj konsultanta.

Zapytaj konsultanta

Dziękujemy.
Formularz został przesłany.
Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem.

Temat zapytania:
Treść:*
Imię i nazwisko:*
Adres email:*
Telefon:
Nie wszystkie wymagane pola zostały wypełnione!
* - Pola obowiązkowe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Pulsar System, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, jak również możliwości ich poprawienia.